NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA DƯỚI TÁN RỪNG TRỒNG Ở HUYỆN SÓC SƠN, GÓP PHẦN HẠN CHẾ CHÁY RỪNG VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÒNG HỘ MÔI TRƯỜNG.

THÔNG TIN CHUNG – Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây lá rộng bản địa dưới tán rừng trồng ở huyện Sóc Sơn, góp phần hạn chế cháy rừng và nâng cao khả năng phòng hộ môi trường. – Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Phạm Ngọc Thành – Cơ quan chủ quản: […]

DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY DẺ VÁN TẠI HUYỆN NGÂN SƠN

DỰ ÁN” XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY DẺ VÁN TẠI HUYỆN NGÂN SƠN” Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Bắc Kạn Cơ quản chủ trì: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng Chủ nhiệm Dự án: TS. Nguyễn Quang Dũng (2019-2020) TS. Lê Văn Thành  (2020- nay) Thời gian thực hiện: 7/2019-6/2024 […]

NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT GÂY TRỒNG CÂY ƯƠI (SCAPHIUM MACROPODUM) NHẰM MỤC ĐÍCH LẤY QUẢ (GIAI ĐOẠN 2: 2013 – 2017).

THÔNG TIN CHUNG – Tên đề tài/dự án:  Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Uơi (scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả (giai đoạn 2: 2013 – 2017). – Chủ nhiệm đề tài/dự án:  – TS. Lê Quốc Huy (2013 – 4/2014), TS. Đoàn Đình Tam (5/2014 – 12/2018) – Tổ chức chủ trì đề […]

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN BỊ SUY THOÁI TẠI MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI TRỌNG ĐIỂM VEN BIỂN VIỆT NAM (BẮC BỘ, ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NAM BỘ)

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ). Chủ nhiệm đề tài: TS Hà Thị Mừng Thời gian thực hiện: 2015-2020 Mục tiêu của đề tài – […]

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG BẦN KHÔNG CÁNH (SONNERATIA APETALA BUCH-HAM) GÓP PHẦN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG CỬA SÔNG, VEN BIỂN BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ

Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Thành Thời gian thực hiện: 2016-2021 Mục tiêu của đề tài: […]