Sinh lý Sinh thái rừng

Các nghiên cứu cơ bản về nhu cầu dinh dưỡng, khoáng, nước và chế độ bón phân cho Keo, Bạch đàn, Giáng hương, Dẻ đỏ, Kháo vàng, Cóc hành, Chò chỉ,…. Các nghiên cứu về đặc điểm sinh lý sinh thái các loài cây như Sao đen, Dầu nước, Huỷnh, Vên vên, Chò chỉ, Dẻ đỏ, Kháo vàng và Dáng hương. Các kết quả nghiên cứu này đã đóng góp quan trọng cho việc phát triển rừng trồng thông qua việc cung cấp cơ sở khoa học trong quá trình xây dựng các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật về trồng và phục hồi rừng cây bản địa lá rộng và rừng trồng sản xuất một số loài cây chính. 

Đã nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý giải phẫu như độ dày của tầng cutin, độ dày mô dậu, độ dày mô khuyết, số lượng khí khổng, hàm lượng diệp lục tổng số, tỷ lệ dla/dlb; hàm lượng N, P2O5, K2O trong lá…của Ươi, Cọc rào, Cóc hành, Bần không cánh, vv.

Xác định điều kiện gây trồng và đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng cho một số loài cây như Ươi, Cọc rào, Dẻ ván, Cóc hành, Bần chua, Bần không cánh, Đước, Mắm, vv.

Xác định diệp lục cây Cóc hành
Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng cây con
Ứng dụng đặc điểm sinh thái để chiết, ghép Ươi (Scaphium macropodum)
Giải phẫu lá Bần không cánh

Các bài có liên quan