Phân tích Đất, Nước, Thực vật và Vi sinh

+ Lĩnh vực phân tích mẫu:

Đã phân tích được hơn 6892 mẫu đất, thực vật, nước cho các dự án, đề tài KHCN trong và ngoài Viện, dự án Afoco, các hợp đồng dịch vụ ngoài Viện. Có nhiều lượt cán bộ trong phòng được tham gia học tập, hội thảo cả trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng phân tích, tiếp cận với các thiết bị máy mới hiện đại, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích mẫu với các phòng phân tích khác.

+ Lĩnh vực Vi sinh:

Đồng tác giả của tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học Nông nghiệp mã số LN.VS.03.2015/CNSH-BNNPTNT: “Quy trình sản xuất chế phẩm AM (Arbuscular mycorrhiza) in vitro dạng bột cho cây lâm nghiệp” theo QĐ số 3620/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/9/2015.

Đồng tác giả của tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học Nông nghiệp mã số LN.VS.01.2019/CNSH-BNNPTNT: “Quy trình công nghệ nhân sinh khối in vitro và sản xuất chế phẩm AM” theo QĐ số 3502/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/9/20219.

Các bài có liên quan