Ban lãnh đạo viện

Trước năm 2000

Giám đốc : PGS. TS. Hoàng Xuân Tý

2000-2005

Giám đốc : PGS. TS Ngô Đình Quế

2005-2012

Giám đốc: TS. Vũ Tấn Phương

Phó Giám đốc: TS. Hà Thị Mừng

2013 - 2018

Viện trưởng: PGS.TS. Hà Thị Mừng (đến 1/7/2018)

Phó Viện trưởng: TS. Lê Văn Thành 

Phó Viện trưởng: TS. Phạm Đức Chiến (đến 1/3/2018)

Từ 2019 - nay

Viện trưởng: TS. Lê Văn Thành
Phó Viện trưởng: TS. Đinh Thanh Giang
Phó Viện trưởng: TS. Đặng Quang Hưng

THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện Trưởng

TS. Lê Văn Thành
Email: levanthanh@vafs.gov.vn
Di động:

Phó Viện Trưởng

TS. Đinh Thanh Giang
Email: dinhthanhgiang@rifee.gov.vn
Di động:

Phó Viện Trưởng

TS. Đặng Quang Hưng
Email: hungdatdbb@gmail.com
Di động: