Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam

Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam

Tác giả: Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh

Năm xuất bản: 2010