Tiến bộ kỹ thuật “Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.) từ hạt”

Tiến bộ kỹ thuật “Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.Ham.) từ hạt”

Nhóm tác giả: TS. Lê Văn Thành, ThS. Đỗ Thị Kim Nhung, ThS. Phạm Ngọc Thành, ThS. Nguyễn Xuân Đài, ThS. Trần Văn Cao và KS. Tạ Văn Hân

Năm: 2021

Tổ chức có tiến bộ kỹ thuật được công nhận: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Cơ quan ra quyết định: Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.