CUỘC HỌP LẦN THỨ 3 BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN PHỤC HỒI ĐẤT LÂM NGHIỆP BỊ SUY THOÁI CÓ KHẢ NĂNG SA MẠC HOÁ TẠI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP

Cuộc họp Lần thứ 3 Ban chỉ đạo dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hoá tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp” Ngày 04/01/2024, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng đã tổ chức cuộc họp lần […]

HỘI THẢO AFOCO GIỮA KỲ

Ngày 16/12/2017 tại Bắc Kan, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng đã tổ chức Hội thảo giữa kỳ của dự án AFOCO “Phát triển các loài cây có giá trị cao ở Việt Nam và Thái Lan để quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng […]

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ THỰC DIỆN DỰ ÁN “PHỤC HỒI ĐẤT LÂM NGHIỆP BỊ SUY THOÁI CÓ KHẢ NĂNG SA MẠC HÓA TẠI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP” GIỮA TỔ CHỨC AFOCO VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Sáng ngày 11/5/2022, Tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sinh thái & Môi trường rừng và Tổ chức hợp tác rừng Châu Á (AFoCo) đã diễn ra Lễ ký trực tuyến Biên bản ghi nhớ thỏa thuận thực hiện dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có […]

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “PHỤC HỒI ĐẤT LÂM NGHIỆP BỊ SUY THOÁI CÓ KHẢ NĂNG SA MẠC HÓA TẠI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP”

Ngày 9 tháng 6 năm 2022, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện […]