NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC, CHỌN GIỐNG, KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA CÓC HÀNH Ở VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC, CHỌN GIỐNG, KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA CÓC HÀNH Ở VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ

Chủ nhiệm đề tài. TS. Hà Thị Mừng.
Thời gian thực hiện: 2022-2025
Năm báo cáo: 2015.
Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.