KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM GIỐNG BẦN KHÔNG CÁNH (Sonneratia apetala Buch-Ham) Ở VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM GIỐNG BẦN KHÔNG CÁNH (Sonneratia apetala Buch-Ham) Ở VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM Lê Văn Thành 1, Đỗ Thị Kim Nhung1, Phạm Ngọc Thành1,Tạ Văn Hân1, Nguyễn Xuân Đài1, Lê Đình Trường2 1 Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2 […]