Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn

 

Dự án" Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn"

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Bắc Kạn

Cơ quản chủ trì: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Chủ nhiệm Dự án: TS. Nguyễn Quang Dũng

Thời gian thực hiện: 7/2019-6/2024

Mục tiêu của Dự án

Mục tiêu chung

Xác định vùng trồng và xây dựng được mô hình trồng mới, cải tạo cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn qua đó góp phần tạo sản phẩm hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.

Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá thực trạng, xác định lập địa vùng trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn;

- Xây dựng 01 mô hình cải tạo (5 ha) trên diện tích trồng cây Dẻ ván hiện có tại huyện Ngân Sơn;

- Xây dựng 01 mô hình trồng mới (4 ha) cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn;

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn kỹ thuật về trồng thâm canh cây Dẻ ván.

Nội dung chính của Dự án

Nội dung 1: Điều tra đánh giá thực trạng gây trồng cây Dẻ ván, tuyển chọn bổ sung cây trội và xác định lập địa vùng trồng phù hợp với cây Dẻ ván ở huyện Ngân Sơn

Nội dung 2: Xây dựng mô hình cải tạo rừng trồng cây Dẻ ván hiện có ở Ngân Sơn

Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồng mới cây Dẻ ván

Nội dung 4: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và cải tạo cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn, phổ biến kết quả của dự án

 

Kết quả thực hiện của Dự án

 

(Đang cập nhật)

 

Share