Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Thành
Thời gian thực hiện: 2016-2021
 
Mục tiêu của đề tài:
-Xác định được một số đặc điểm sinh , sinh thái liên quan đến khả năng phòng hộ chắn sóng của loài Bần không cánh.
Xác định được kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Bần không cánh ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
 
Nội dung chính của đề tài
Điều tra đánh giá thực trạng gây trồng Bần không cánh hiện nay và chọn địa điểm xây dựng mô hình thí nghiệm:
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh thái và vật hậu
 Chọn cây mẹ ưu trội và khảo nghiệm giống Bần không cánh 
 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật trồng Bần không cánh
 
 Kết quả của đề tài
 
(đang cập nhật)

Share