Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thực diện Dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp” giữa tổ chức AFoCO và Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

 

Sáng ngày 11/5/2022, Tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sinh thái & Môi trường rừng và Tổ chức hợp tác rừng Châu Á (AFoCo) đã diễn ra Lễ ký trực tuyến Biên bản ghi nhớ thỏa thuận thực hiện dự án "Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp".