Hội thảo về quản lý rừng bền vững

Viện KHLNVN và GIZ phối hợp tổ chức hội thảo nhỏ “Chuyển giao sổ tay và các hướng dẫn kỹ thuật quản lý rừng bền vững cho Viện KHLNVN” do Dự án GIZ về nâng cao năng lực QLRBV thực hiện.

Được Giám đốc Viện giao nhiệm vụ tổ chức, tôi gửi các anh chị chương trình Hội thảo mời các anh chị thông báo cho cán bộ trong đơn vị quan tâm tham gia. Thông tin cụ thể:

Thời gian: 13:30 – 16:30, ngày 10/8/2017

Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 2, nhà 7 tầng

Thành phần: GIZ (2 người) và cán bộ Viện KHLNVN

 

 

Share