Quyết định đổi tên Phòng Tổng hợp thành Văn Phòng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Ngày 31/7/2019 Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số:  411/QĐ-KHLN  về việc đổi tên Phòng tổng hợp thành Văn Phòng Viện trực thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

 

Share