Phòng thí nghiệm đất và môi trường

Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường có tiền thân là bộ phận phân tích đất và môi trường, thuộc Phòng nghiên cứu sử dụng đất trực thuộc Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng được thành lập năm 1990. Ngày 13/12/2012, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng được thành lập theo quyết định số 3132/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có xác định Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường là một đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, ở tại  tầng 1 khu nhà 7 tầng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.