TT NC thực nghiệm môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm môi trường

Nhân lực

Tổng số 10 người. 03 thạc sỹ, 4 đại học và cao đẳng 03 kỹ thuật viên

Giám đốc Trung tâm: Thạc sỹ Trần Trung Thành

Các chức năng nhiệm vụ

a) Chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Môi trường có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ, tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế về quan trắc môi trường vùng miền núi phía Bắc, thủy văn rừng, đất lâm nghiệp và các hệ sinh thái rừng.

b) Nhiệm vụ chính:

-  Nghiên cứu thực nghiệm về môi trường lâm nghiệp, bao gồm:

+ Nghiên cứu về thủy văn rừng và cân bằng nước trong hệ sinh thái rừng; xói mòn đất và bồi lắng; các giải pháp khoa học công nghệ về quản lý lưu vực;

+ Nghiên cứu về quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp; phục hồi rừng và các hệ sinh thái đặc thù;

+ Tham gia nghiên cứu diễn biến môi trường rừng, dịch vụ môi trường rừng, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong lĩnh vực lâm nghiệp;

+ Tham gia nghiên cứu chế phẩm vi sinh, phân bón hữu cơ, công nghệ sinh học lâm nghiệp.

-   

Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực sinh thái và môi trường rừng theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

-   

Điều tra quan trắc diễn biến môi trường; cảnh báo dịch bệnh liên quan đến diễn biến môi trường.

-   

Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

-   

Tham gia hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tham gia đào tạo sau đại học trong lĩnh vực Sinh thái và môi trường lâm nghiệp.

-   

Tư vấn lập dự án, tư vấn giám sát, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công các công trình và dự án lâm nghiệp thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm; điều tra lập địa, quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

-  Sản xuất, kinh doanh chế phẩm vi sinh, phân bón vi sinh và giống cây lâm nghiệp phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Năng lực và kinh nghiệm:

Với đội ngũ cán bộ đa số còn rất trẻ, có trình độ chuyên môn cao, ham hiểu biết, và tích cực học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu. Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường đang từng bước khẳng định mình qua một số lĩnh vực và hoạt động cụ thể.

Các lĩnh vực, hoạt động đã tham gia:

- Thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm giai đoạn 2011 – 2020 với các hạng mục: Bảo vệ tốt 354,3 ha rừng và đất rừng, trồng bổ sung một số loài cây cho vườn sưu tập thực vật (hiện nay có khoảng 130 loài cây các loại), trồng và phát triển rừng tại khu vực lòng hồ sông Đà tỉnh Hòa Bình bằng các loài cây bản địa.

- Với chức năng nghiên cứu thực nghiệm, Trung tâm đã và đang tiến hành nghiên cứu, thiết lập và xây dựng các ô nghiên cứu định vị để theo dõi, quan trắc diễn biến môi trường rừng khu vực đầu nguồn sông Đà tỉnh Hòa Bình. Hàng năm tiến hành thu thập, lấy số liệu các yếu tố môi trường: xói mòn đất, dòng chảy bề mặt, lượng rơi rụng, diễn biến thảm thực vật, tính chất đất… tại vùng đầu nguồn khu vực xung yếu ven hồ sông Đà tỉnh Hòa Bình.

- Xây dựng các các mô hình trình diễn về trồng mới, làm giàu rừng, nông lâm kết hợp, quản lý rừng cộng đồng; các mô hình nghiên cứu thực nghiệm trồng rừng trên đất dốc, đất trống, cải tạo rừng bằng các loài cây bản địa lá rộng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, mô hình làm giàu rừng..Có kinh nghiệm trong thực hiện các dự án khuyến lâm tại các địa phương.

- Quan trắc khí tượng vùng đầu nguồn sông Đà tỉnh Hòa Bình. Với Trạm quan trắc khí tượng tự động, hàng năm các chỉ tiêu khí tượng chủ yếu như : nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, lượng mưa, tốc độ gió, hướng gió…được theo dõi, quan trắc liên tục và được trích rút thành bộ số liệu, dữ liệu khí tượng và lưu trữ, sử dụng cho các mục đích nghiên cứu, cho công tác trồng và chăm sóc rừng tại khu vực.

- Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ Môi trường cấp bộ “ Đánh giá tác động của một số loài thực vật ngoại lai xâm hại đến môi trường, sinh thái và đề xuất biện pháp quản lý” thực hiện từ 1/2017 đến 12/2018.

- Tham gia phối hợp với các đơn vị khác thực hiện tốt các hạng mục công việc như điều tra thực địa, kiểm kê rừng, đánh giá tác động môi trường rừng…

 

 

Share