Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức, Hành chính

Nhân sự:

Tổng số cán bộ, viên chức: 3 người

Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ: 0; Cử nhân: 02

Lãnh Đạo Phòng: Trưởng phòng TS. Đinh Thanh Giang

                           

Chức năng, nhiệm vụ

      Về công tác tổ chức cán bộ:

+ Chủ trì tham mưu cho ban lãnh đạo Viện thực hiện Luật công chức, Luật vien chức và pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

+ Chủ trì xây dựng, trình Viện trưởng đề án thành lập giải thể các đơn vị trực thuộc Viện.

+ Chủ trì thẩm định, trình Viện trưởng dự thảo ccas quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

+ Trình Viện trưởng các đề xuất các đề xuất quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo; các đề xuất cử cán bộ của Viện tham gia khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn, dài hạn, trong nước và ngoài nước.

+ Trình Viện trưởng các văn bản bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của đơn vị

+ Trình Viện trưởng kế hoạch tuyển dụng; điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác, nâng lương, chuyển nghạch,chế độ hưu trí, thôi việc, công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Viện.

+ Hướng dẫn công tác kiểm tra, quản lý cán bộ nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức viên chức hàng năm và thực hiện quản lý khai thác sử dụng lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc.

Về công tác hành chính, quản trị:

+ Thực hiện nhiệm vụ về hành chính văn thư, lưu trữ, lễ tân và tổ chức các họi nghị của Viện.

+ Quản lý cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, tài sản;phương tiện và điều kiện làm việc thuộc Viện

+ Vận hành điện nước, hệ thống thông tin liên lạc điện thoại phục vụ hoạt động cơ quan.

+ Công tác bảo vệ, quân sự, tự vệ, an toàn phòng cháy nổ, vệ sinh môi trường và cảnh quan trong cơ quan Viện.

    Về công tác quản lý đầu tư xây dựng:

+ Quản lý sử dụng đất đai, sủa chữa, xây dựng các công trình của Viện theo quy định.

 

+ Đề xuất chủ trương đầu tư hàng năm; xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn, nâng cấp hiện đại hóa cơ sở vật chất của Viện.

Share