Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế Hoạch Tài Chính

Nhân sự:

Tổng số cán bộ, viên chức: 4 người

Tiến sỹ: 0; Thạc sỹ: 02; Cử nhân: 02

Lãnh Đạo Phòng: gồm có 02 Phó trưởng phòng

                            01 - ThS Nguyễn Viết Xuân

                            02 – CN  Đinh Thị Bảo Ngà

Chức năng, nhiệm vụ

Bộ phận Kế toán:

+ Theo dõi và thanh toán các nhiệm vụ KHCN, nhiệm vụ TXTCN, Dự án nước ngoài, dự án đầu tư XDCB, các chương trình MTQG...,

+ Xây dựng và trình ban hành các văn bản, quy chế liên quan đến lĩnh vực tài chính.

+ Lập báo cáo quyết toán toàn Viện

+ Lập các báo cáo thuế trên Hệ thống kê khai thuế hàng tháng/quý theo quy định hiện hành, theo dõi thu nhập cá nhân của CBVC trong và ngoài Viện

+ Theo dõi tài sản: nhập số liệu vào phần mềm, kiểm kê tài sản cuối năm và lập các báo cáo về tài sản khi được yêu cầu.

+ Chuẩn bị số liệu để Viện và Viện KHLN nghiệm thu các nhiệm vụ TXTCN.

Bộ phận Kế hoạch khoa học:

+ Theo dõi các nhiệm vụ KHCN, chuyển giao công nghệ, dịch vụ sản xuất kinh doanh, thông tin tư liệu của Viện.

+ Phối hợp xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch của Viện.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu hiện trường các nhiệm vụ KHCN của toàn Viện.

 

+ Tập hợp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm và các báo cáo khác khi có yêu cầu.

Share