KHCN trong nước

T2, 11/06/2017 - 10:50

Chủ trì hội thảo là Văn phòng dự án Rừng và Đồng bằng tại Việt Nam.

T6, 10/27/2017 - 08:45

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng và Keo lá tràm với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorhiza) ở vườn ươm (Keo tai tượng giai đoạn đến 16 - 18 tháng tuổi, Keo lá tràm giai đoạn đến 6-8 tháng tuổi) 

 

T3, 10/17/2017 - 08:12

Viện KHLNVN và GIZ phối hợp

T2, 10/16/2017 - 14:31

Báo cáo cuối năm 2016 Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng