Hướng dẫn một số quy định và tặng Huy hiệu Đảng

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên cho những người được 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 và 90 năm tuổi Đảng

Share